083-991-4415, 087-711-4212 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com
เลือกหน้า

yoshiบริษัทโยชิทาเคะเป็นบริษัทผู้ผลิตวาล์วที่ใช้ในการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของโยชิทาเคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการด้วยตนเอง