083-991-4415 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com

พันธกิจ

Mission:  พันธกิจ

  • จำหน่ายสินค้าประเภท ตลับลูกปืน และอะไหล่เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน
    ในราคาที่เหมาะสม
  • นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า
    ให้กับลูกค้า
  • เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุดในทุกๆด้าน
  • สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับลูกค้า
  • พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง