02-899-5444 LINE​:@ponpinyo ppy_2010@hotmail.com
เลือกหน้า

ลีดสกรูแบบลีดกว้าง THK

changenut_00 (1)

ลีดสกรูแบบลีดกว้างคือฟีดสกรูแบบเลื่อนจะมีมุมเกลียว 45° ซึ่งไม่ค่อยมีให้ใช้งานมากนัก มุมเกลียวที่มากนี้จะเหมาะสำหรับกลไกควบคุมทิศทางแบบรวดเร็วที่อัตรารอบต่ำ

ลีดสกรูแบบลีดกว้าง THK

changenut_00

ลีดสกรูแบบลีดกว้างคือฟีดสกรูแบบเลื่อนจะมีมุมเกลียว 45° ซึ่งไม่ค่อยมีให้ใช้งานมากนัก มุมเกลียวที่มากนี้จะเหมาะสำหรับกลไกควบคุมทิศทางแบบรวดเร็วที่อัตรารอบต่ำ